Skip to content

Cílem našeho života je

stát se šťastným.

Jmenuji se Eva Wagnerová a nabízím psychologické poradenství a další služby.

Jedná se o naslouchání v klidu a beze spěchu, se spíše méně slovy a neverbálně projevovaným pochopením.

Přijít můžete 7 dnů v týdnu, včetně večerních hodin, brzkých ranních hodin, víkendů a všech svátků. Pokud vás cokoliv trápí a nebo chcete zlepšit určitou oblast svého života, ozvěte se. Jste vítaní, žádné téma není nikdy odmítnuto.

Jsem tu pro vás

jestliže si přejete

 • vyřešit jakákoliv téma z vašeho života (žádný problém není bagatelizován)
 • probrat vlastní život a ujasnit si určité věci – co chci, co nechci
 • změnit život, ale víte/nevíte, co přesně
 • opakovaně se vám stavají ty stejné situace a vy byste příště nechtěli opakovat stejné chyby
 • jak docílit cílů, které se vám opakovaně nedaří
 • vztahové problémy (s partnerem, rodiči, spolužáky, na pracovišti, jinde)
 • studijní potíže (školní neúspěch, kulturní šok z jiného města, spolužáci, vyučující, šikana, apod.)
 • sexuální oblast
 • motivace k dosažení hubnutí
 • prevenci duševního zdraví
 • překonat smutek nad ztátou blízké osoby
 • zbavit se nespavosti
 • překonat workoholismus, syndrom vyhoření
 • zvládnout hněv a potlačenou agresi
 • zvýšit své sebevědomí a sebeúctu
 • ovládnout své závislosti
 • zlepšit vztahy v rodině či pracovišti
 • rychleji se rozhodovat
 • posílit svou profesní a sportovní výkonnost

Služby

Co nabízím

V rámci psychologického poradenství nabízím systematickou práci na tématech, která klient přináší.

Poradenské setkání se vnější formou podobá jakémukoli jinému rozhovoru – podobnému, jako vedete s přáteli v kavárně nebo s kolegy v kanceláři. Hovoříte o své situaci, prozkoumáte své názory a možnosti. Psychologický poradce/poradkyně vás přitom často vrací k vašemu uvědomění, upozorňuje na aspekty problému, kterých si nevšímáte, sděluje vám své hypotézy a postřehy, a pomáhá vám k vytvoření nových myšlenek, které poté společně zkoumáte. K tomu využívá specifických metod. Pomocí otázek a zvýšeného uvědomění přicházíte na nové souvislosti, některá témata uzavíráte, jiná otevíráte. Při práci na sobě si dokážete snáze všímat vlastních voleb i alternativ, které se nabízejí. Zkoumáte své pocity, typická chování a přesvědčení a začínáte si uvědomovat jejich význam v daném problému. Prohloubenou všímavost k vlastním potřebám pak dokážete lépe využít ve svůj prospěch a rozvoj vlastního potenciálu.

První setkání

První setkání trvá zpravidla hodinu. Jeho hlavním cílem je vzájemně se představit, lépe se poznat a zmapovat možnosti, jak vám můžu pomoci.

Společně se zaměříme na to, co vás k poradci/poradkyni přivádí a co považujete za důležité o sobě říci. Někdo přichází s jasnou představou, u jiného se očekávání vynořují spíše postupně. Situace je nová a probíraná témata často citlivá. Proto respektuji vaše individuální tempo. Cílem úvodního rozhovoru by měl být základní přehled o dané problematice, ne nutně vyčerpávající sdělení.

Následně zhodnotíme, jak setkání naplnilo vaši představu. Pro někoho může být jedno setkání postačující, zpravidla však očekávaný efekt přináší až systematičtější spolupráce. Společně probereme její možnou podobu, kterou poté dle aktuálních potřeb přizpůsobujeme.

Koučink

Koučink hledá optimální cesty rozvoje schopností, dovedností a znalostí koučovaného. Odhaluje potenciál klienta a napomáhá mu jej rozvíjet.

Jaká je úloha kouče?

 • Podpora klienta v osobním růstu a utváření životních cílů.
 • Podporuje klienta v podnikání aktivit vedoucích k jeho cíli, motivuje ho.
 • Pomoci klientovi překonat strachy a nastolit rovnováhu v osobním a profesním životě. 
 • Respektovat a podporovat klienta v dosažení rychlejších a efektivnějších výsledků.

Průběh koučinku

Koučink je rozhovor kouče a klienta založený na specifické formě kladení otázek, které vychází z rozličných psychologických a koučovacích směrů a technik, ale nejedná se o terapii ani poradenství. Otázky směřují k nalezení optimálního řešení situace, kterou potřebuje klient změnit či zlepšit.

Tato metoda umožňuje nahlédnout do vlastního nitra, objevit své touhy a schopnosti, odstoupit od situace a získat jiný úhel pohledu. Kouč pomáhá k osobnímu růstu v jakékoliv oblasti života, ať už osobní, rodinné nebo pracovní.
Oblastí a témat vhodných pro koučink je opravdu hodně. Na začátku může být chuť něco změnit ve svém životě, rozumět sám sobě, umět komunikovat, zlepšit své vztahy nebo se jenom zastavit a odpočinout si. V myšlenkách si mnohdy vytváříme překážky, které nám zbytečně brání být produktivní a plně využít svůj potenciál. Pomůžu vám pojmenovat příčinu problému. Naučím vás, jak odstranit bariéry, které vám brání posunout se dál. Společně zapracujeme na zvýšení vašeho sebevědomí a sebepřijetí.

Kurzy, semináře a workshopy

Pod vedením zkušených lektorek

 • Jak píšeme, takovým způsobem se zmocňujeme okolního světa.
 • Sebepoznání není snadný proces. Jestliže máme v úmyslu pracovat na své osobnosti, měli bychom se věnovat vlastnímu sebepoznání. 
 • Sebepoznání ovlivňuje sociální kontakt s jinými lidmi, ale především můžeme zlepšit komunikaci s nitrem vlastní osobnosti. 
 • Způsoby sebepoznání jsou různorodé, patří mezi ně pravidelná registrace a pravidelná úvaha, můžeme vést soukromý deník, sami sebe můžeme poznávat prostřednictvím jiných lidí. Člověk pozoruje svůj vnitřní svět, dají se tak odstraňovat některé negativní emoce. Jde o získání nadhledu nad sebou samým, také o schopnost vést vnitřní dialog s různými aspekty mysli, schopnost naslouchat vnitřnímu hlasu, porozumět řeči nevědomí, schopnost naučit se nezaujatě rozjímat nad životními tématy a situacemi.
 • GRAFOLOGIE je psychodiagnostická metoda, která rozpoznává a mapuje strukturu a dynamiku osobnosti. 
 • Jaké jsou výhody grafologického portrétu osobnosti?
 • Při psaní jsme opravdu sami sebou.
 • Na základě grafologického rozboru lze vytvořit komplexní psychologický profil pisatele.
 • Následně je možné nalézt způsob, jak posílit silné stránky osobnosti, jak potlačit ty slabé.
 • Ke každému klientovi se přistupuje naprosto ojediněle.
 • Poznejte své nitro prostřednictvím analýzy rukopisu!
 • Časový rozsah: 90 minut úvodní konzultace, zpracování grafologického portrétu osobnosti + individuální rozhovor s grafologem – 90 minut
 • Forma: online konzultace na platformě Zoom
 • Nástup do kurzu kdykoli během roku
 • Cena: 12. 000 Kč
 • samostatné vypracování grafologického nálezu/rozbor písma
 • k rozboru je potřeba dodat originál ručně psaného psacího písma (ve výjimečných případech kopii), na formátu A4, s informacemi o pohlaví, věku a vzdělání pisatele
 • lze si libovolně určit rozsah nálezu (minimum jsou 3 strany plného textu, bez úvodu)
 • bez rozhovoru s grafologem, lze poslat např. poštou nebo přes úschovnu, objednat lze kdykoliv
 • cena 950 kč/za 1 stranu A4
 • Vyvážené písmo mohou mít osobnosti, jimž je vlastní vnitřní harmonie. 
 • Grafoterapeutická cvičení pomohou dosáhnout vnitřní spokojenosti, tento pocit je však subjektivní, každý harmonii vnímá jinak.
 • Grafolog klientovi individuálně asistuje na zvolené cestě změny. 
 • Analýza písma formou grafologického rozboru stanoví silné stránky osobnosti, vymezí oblasti povahy i života klienta. Důležité je, aby klienti připustili, že jejich struktura osobnosti má jisté slabiny, které si žádají změnu. 
 • Pravidelné cvičení rukopisu přináší cílenou změnu povahových rysů. Změny v povaze klienta budou mít vliv na pozitivní motivaci osobnosti, podpoří sebepoznání, klient se naučí pracovat na sobě, být otevřený vůči osobním zkušenostem, ochotně udělá něco pro odstraňování vlastních nedostatků. 
 • Grafoterapie tak pomáhá rozeznat a eliminovat nežádoucí povahové rysy pomocí cvičení rukopisu, změnou vlastního písma, jeho jednotlivých znaků. 
 • Forma: každodenní cvičení podle pokynů a pracovních listů, písemných instrukcí, konzultace s grafologem online 1krát měsíčně, použitá platforma Zoom
 • Co získáte pravidelným cvičením rukopisu?
 • Objevíte spektrum vlastních silných a slabých stránek.
 • Zjistíte, co vás v každodenním životě brzdí a co naopak pohání.
 • Naučíte se lépe komunikovat, jak se svým okolím, tak i sami se sebou.
 • Porozumíte tomu, jak se prosadit, jak efektivně komunikovat, jak maximálně naplnit potenciál vaší osobnosti.
 • Osvobodíte své vědomí od nežádoucích vlivů, od nechtěné citové závislosti.
 • Zvýší se váš vnitřní klid, uvolnění, radost ze života. 
 • Časový rozsah: 12 měsíců, osobní konzultace s grafologem jednou měsíčně – 90 minut
 • Nástup do kurzu kdykoli během roku
 • Cena: 5. 800 Kč / měsíčně – za individuální konzultaci
 • Každý den vyřizujeme e-maily, odpovídáme na dopisy, tvoříme nabídky, formulujeme oficiální stanoviska, prostě vytváříme texty, na které se musíme soustředit, které by měly mít „hlavu a patu“, protože pomocí nich promlouváme k druhým. Důležitý je nejen obsah či smysl textu, ale také jeho logická stavba, návaznost souvislostí, pravopisná, gramatická i stylistická stránka. Jakýkoliv nedostatek pak snižuje srozumitelnost našeho textu, nehledě na to, že si toho všimnou i ostatní.
 • Pojďte se ponořit do tajů českého jazyka, objevit jeho pestrost, půvab, mnohostrannost, poslechněte si příběhy, jak vznikala česká jména a příjmení, jak se skládala slova, proč se některé věci nazývají právě tak a ne jinak. 
 • Výuka může probíhat nejen prezenčně, ale také on-line, prostředek zvolíme po vzájemné dohodě. Běžná prezenční výuka se od websemináře nijak podstatně neliší. Je možné se aktivně výuky zúčastnit, klást dotazy, sledovat výklad, vstupovat do výuky vlastními připomínkami a postřehy. Studium je možné dávkovat podle vašich časových možností, jedná se o efektivní formu.
 • Čemu se budeme věnovat? Grafické úpravě dokumentů, slohu a stylistice písemného projevu, otázkám jazykovým a gramatickým, nejčastějším chybám v obchodní korespondenci, prostě tomu, co vás zajímá, co vás na mateřském jazyku přitahuje. 
 • Komu je seminář určen? Těm, kteří píší oficiální dopisy, e-maily, výroční zprávy, hodnocení, posudky, těm, kteří chtějí psát gramaticky správně a stylisticky zajímavě. 
 • Nástup do kurzu kdykoli během roku
 • Cena: 2800 kč/90 minut
 • zahrnuje tréning ve fitness, běhání v přírodě za každého počasí, výživové poradenství, sestavení jídelníčku, posilovací/zpevňující cviky, motivační vedení, konzultace ohledně zdravého životního stylu, hubnutí, kontrola váhového úbytku, módní poradenství apod.
 • tréningy a motivační vedení budete absolvovat pod dohledem zkušené trenérky
 • klientka může vynechat cokoli z programu
 • tělesná krása je vždy výsledkem i psychické krásy, proto k tomuto programu doporučujeme paralelní konzultace s koučkou/psych.poradkyní
 • Nástup do kurzu kdykoli během roku

časové rozpětí: 

 • 1 den (2x 60 min) – ukázka a vysvětlení trenérky jak máte cvičit doma s vlastním tělem/váhou…………………………………………………………………………………….cena 3998 kč
 • 5ti denní režim (pondělí – pátek): 5 dnů (každý den 1,5 hodiny)…….. cena 12 500 kč
 • měsíční výzva: 5 dnů v týdnu po dobu 30 dnů…………. ……………………..cena 59 970 kč
 • veškeré kurzy, semináře a workshopy začínají přihlášením minimálního množství zájemců tzn. 4 osob. Poté budou uchazečům nabídnuty různé termíny seminářů. Vždy je vyhověno potřebám klienta (doba, čas, místo konání semináře)
 • jedná se o krátké jednodenní kurzy/semináře, nejčastěji od 8h do 12h (časy se mohou měnit dle objednávek klientů) v našich prostorách nebo v místě vaší firmy.
 • firmám i jednotlivcům lze vyrobit seminář na klíč (s psychologickou tématikou)
 • Cena všech seminářů je 5890 kč/4x 60min. (pouze krátké přestávky)
 • veškeré kurzy, semináře a workshopy začínají přihlášením minimálního množství zájemců tzn. 4 osob. Poté budou uchazečům nabídnuty různé termíny seminářů. Vždy je vyhověno potřebám klienta (doba, čas, místo konání semináře)
 • jedná se o krátké jednodenní kurzy/semináře, nejčastěji od 8h do 12h (časy se mohou měnit dle objednávek klientů) v našich prostorách nebo v místě vaší firmy.
 • firmám i jednotlivcům lze vyrobit seminář na klíč (s psychologickou tématikou)
 • Cena všech seminářů je 5890 kč/4x 60min. (pouze krátké přestávky)
 • veškeré kurzy, semináře a workshopy začínají přihlášením minimálního množství zájemců tzn. 4 osob. Poté budou uchazečům nabídnuty různé termíny seminářů. Vždy je vyhověno potřebám klienta (doba, čas, místo konání semináře)
 • jedná se o krátké jednodenní kurzy/semináře, nejčastěji od 8h do 12h (časy se mohou měnit dle objednávek klientů) v našich prostorách nebo v místě vaší firmy.
 • firmám i jednotlivcům lze vyrobit seminář na klíč (s psychologickou tématikou)
 • Cena všech seminářů je 5890 kč/4x 60min. (pouze krátké přestávky)
 • veškeré kurzy, semináře a workshopy začínají přihlášením minimálního množství zájemců tzn. 4 osob. Poté budou uchazečům nabídnuty různé termíny seminářů. Vždy je vyhověno potřebám klienta (doba, čas, místo konání semináře)
 • jedná se o krátké jednodenní kurzy/semináře, nejčastěji od 8h do 12h (časy se mohou měnit dle objednávek klientů) v našich prostorách nebo v místě vaší firmy.
 • firmám i jednotlivcům lze vyrobit seminář na klíč (s psychologickou tématikou)
 • Cena všech seminářů je 5890 kč/4x 60min. (pouze krátké přestávky)
 • veškeré kurzy, semináře a workshopy začínají přihlášením minimálního množství zájemců tzn. 4 osob. Poté budou uchazečům nabídnuty různé termíny seminářů. Vždy je vyhověno potřebám klienta (doba, čas, místo konání semináře)
 • jedná se o krátké jednodenní kurzy/semináře, nejčastěji od 8h do 12h (časy se mohou měnit dle objednávek klientů) v našich prostorách nebo v místě vaší firmy.
 • firmám i jednotlivcům lze vyrobit seminář na klíč (s psychologickou tématikou)
 • Cena všech seminářů je 5890 kč/4x 60min. (pouze krátké přestávky)
 • veškeré kurzy, semináře a workshopy začínají přihlášením minimálního množství zájemců tzn. 4 osob. Poté budou uchazečům nabídnuty různé termíny seminářů. Vždy je vyhověno potřebám klienta (doba, čas, místo konání semináře)
 • jedná se o krátké jednodenní kurzy/semináře, nejčastěji od 8h do 12h (časy se mohou měnit dle objednávek klientů) v našich prostorách nebo v místě vaší firmy.
 • firmám i jednotlivcům lze vyrobit seminář na klíč (s psychologickou tématikou)
 • Cena všech seminářů je 5890 kč/4x 60min. (pouze krátké přestávky)
 • veškeré kurzy, semináře a workshopy začínají přihlášením minimálního množství zájemců tzn. 4 osob. Poté budou uchazečům nabídnuty různé termíny seminářů. Vždy je vyhověno potřebám klienta (doba, čas, místo konání semináře)
 • jedná se o krátké jednodenní kurzy/semináře, nejčastěji od 8h do 12h (časy se mohou měnit dle objednávek klientů) v našich prostorách nebo v místě vaší firmy.
 • firmám i jednotlivcům lze vyrobit seminář na klíč (s psychologickou tématikou)
 • Cena všech seminářů je 5890 kč/4x 60min. (pouze krátké přestávky)
 • veškeré kurzy, semináře a workshopy začínají přihlášením minimálního množství zájemců tzn. 4 osob. Poté budou uchazečům nabídnuty různé termíny seminářů. Vždy je vyhověno potřebám klienta (doba, čas, místo konání semináře)
 • jedná se o krátké jednodenní kurzy/semináře, nejčastěji od 8h do 12h (časy se mohou měnit dle objednávek klientů) v našich prostorách nebo v místě vaší firmy.
 • firmám i jednotlivcům lze vyrobit seminář na klíč (s psychologickou tématikou)
 • Cena všech seminářů je 5890 kč/4x 60min. (pouze krátké přestávky)
 • veškeré kurzy, semináře a workshopy začínají přihlášením minimálního množství zájemců tzn. 4 osob. Poté budou uchazečům nabídnuty různé termíny seminářů. Vždy je vyhověno potřebám klienta (doba, čas, místo konání semináře)
 • jedná se o krátké jednodenní kurzy/semináře, nejčastěji od 8h do 12h (časy se mohou měnit dle objednávek klientů) v našich prostorách nebo v místě vaší firmy.
 • firmám i jednotlivcům lze vyrobit seminář na klíč (s psychologickou tématikou)
 • Cena všech seminářů je 5890 kč/4x 60min. (pouze krátké přestávky)

ceník

Ceník a formy spolupráce

Poradna není zdravotnickým zařízením. Služby jsou hrazeny v hotovosti a zdravotní pojišťovna je neproplácí.

Psychologické Poradenství

30 minut
800 Kč

Psychologické Poradenství

50 minut
1500 Kč

Koučování

30 minut
1800 Kč

VŠECHNY SLUŽBY FUNGUJÍ NON-STOP

(brzy ráno, pozdě večer, včetně víkendů, svátku,…)
 • Lze si vybrat jakoukoli formu kontaktu: osobní (v kanceláři poradce/kouče), u vás doma, v práci, po Whatsappu, po Telefgramu, telefonicky, sms zprávy, email, apod.
 • Poradenství probíhá převážně v Brně, ale po dohodě s klientem po celé ČR a na Slovensku.
 • Pokud si klient vybere službu mimo Brno, účtuje se cestovné.
 • Vhodné jako dárkový poukaz
 • Lze si naráz koupit libovolný počet hodin v jednom dnu

PLATBA

 • Platbu jakékoli služby je potřeba provést předem bankovním převodem na číslo účtu Monety 241856520/0600 do zprávy pro příjemce prosím pište své příjmení a datum schůzky (například: Nováková, 6.2.2021). 
  • Uhrazené peníze za služby se vrací pouze po předchozí omluvě klienta, a to minimálně 3 dny dopředu.
  • Pokud klient nemá možnost platby bankovním převodem lze platit na místě hotově.

Kontakt, adresa, CV

PhDr. Eva Wagnerová

Telefon non-stop: 736 679 000

 

E-mail: evawagner6180@gmail.com

Datová schránka: u6xr5db 

Adresa: Erbenova 1, Brno

 

Popis adresy:

 1. Pěšky z centra – k parku Lužánky (směr ul. Drobného)

   2. Autobusem č. 67 (směr Jundrov) zastávka U Zimního stadionu

   3. Tramvaj č. 1, č. 6 – vystoupíte na zast. Antonínská nebo Pionýrská a projdete park

Jedná se o rohovou budovu. Zvonek není zatím bohužel v provozu tak mi prosím volejte na tel. 736679000. Pokud je to možné, nechoďte s delším časovým předstihem, děkuji.

 

 

  1.  By foot from the center – to the Lužánky park (direction Drobného street)
  2.  By bus No. 67 (direction Jundrov) stop U Zimního stadionu
  3.  Tram No. 1, No. 6 – get off at the stop. Antonínská or Pionýrská and you walk through the park
This is a corner building. Unfortunately, the bell is not in operation yet, so please call me at +420736679000. If possible, do not go any longer in advance, thank you.
 

Vzdělání

Obor Psychologie – jednolité magisterské studium, specializace Klinická psychologie a psychologie osobnosti – VŠ Humanitas Praha

Sociální práce a pedagogika/SZZ Pedagogická psychologie – UPOL Olomouc (SZZ/PhDr.)

Pedagogika MU Brno (SZZ/Mgr.)

UPOL, Aplikovaná psychologie/psychoterapie a inovace (PhDr.)

 

Odborné kurzy a výcviky:

Chicago Psychology – Los Angeles (specialization training-family and marriage counseling, couples counseling)

California state unversity – Northridge (specialization training-counseling for chidren)

Psychoanalytický kurz (program vzdělávání v psychoterapii)

Rodinné a manželské poradenství – Praha AMPR

Mediátorský výcvik – Brno

Koučovací výcviky – Brno

Projektivní metody (Baum test, Lusherův test, Test TAR, Test postavy) a expertíza písma (psychologie písma,

grafologie a psychologie 2 roky)

Krizová intervence – Brno

Biosyntéza – Brno workshop

Dalet Olomouc – akreditovaný kurz/psychoterapeutický výcvik, na řešení orientovaný přístup

kurz Sand Play, Brno

další kurzy: KIP seminář, KBT semináře, Aspergerův syndorm, Autismus, sebepoškozování

Zaměstnání:

Psychologické poradenství a diagnostika (ŽÚ, vázaná živnost)

EAP psychologické poradenství (vč. mezinárodní)

Psychologické poradenství pro VŠ studenty MUNI

Nezisková organizace pro hendikepované – psychologické poradenství

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Externí spolupráce – lektorka v dětské skupině

Media – psychologie reklamy, administrativní pracovník

Soukromá školka – organizace hlídání dětí a pořádání kurzů osobního rozvoje – manažer, zajištění chodu školky, komunikace se zákazníky, přijímání zakázek

Další dovednosti a zájmy:

Anglický jazyk – pokročilost B2-C. Německý jazyk – pokročilost A1. ŘP sk. B, cestování, četba psychologické literatury, kultura, sport.